Data-analyysit

Terveys- ja sosiaalipalveluissa on paljon päätöksen tekoa ja johtamista varten tarvittavaa tietoa, mutta tiedot ovat hajaantuneet eri yksiköiden järjestelmiin. NHG:n osaamisen ytimessä on hakea tarvittavat raakatiedot suoraan näistä järjestelmistä ja yhdistää ne strategisiin tai prosessien kehitystarpeisiin vastaaviksi relevanteiksi kokonaisuuksiksi.

Analysoimme esimerkiksi mitä päivystyksen potilasvirtojen käyttäytymistä tai sitä miten vanhusten kotihoidon asiakasryhmät ovat käyttäneet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri palveluita.

Hyödynnämme data-analyyseissämme perinteisiä tilastollisia analyysejä sekä kehittyneitä simulaatio- ja data mining -menetelmiä.

Tuotantotalouden menetelmät

NHG:n toiminnan pohjana on laaja ymmärrys tuotantotalouden menetelmien teoriasta sekä käytännön soveltamisesta terveys- ja sosiaalipalveluihin. Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia menetelmiä:

  • Lean
  • TOC
  • Laatujohtaminen kuten TQM
  • Arvoanalyysi
  • Benchmarking (vertaisarviointi)
  • Tilastollinen prosessiohjaus (SPC)

Osallistavat työskentelytavat

Työpajat, yksilö- ja ryhmäcoaching mentorointi.

Coaching on tulos- ja kehittymissuuntautunut valmennusprosessi, jossa NHG:n coach auttaa yksilöä tai ryhmää ottamaan käyttöön ja lisäämään voimavaroja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on tehokas tuki strategian toteuttamisvaiheessa, vahva apu esimiehille ja johtajille muutosten läpiviennissä. Se on sekä yksilöille että ryhmille sopiva kehittämistapa

Tutkimustiedon hyödyntäminen

Hyödynnämme projektityöskentelyssämme laajasti kliinistä, tuotantotaloudellista ja terveystaloudellista tutkimustietoa. Useiden projektiemme lopputuloksena teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kansainvälisiä ja kansallisia julkaisuja sekä tuemme aktiivisesti työntekijöidemme opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.

Valmennukset

Johtamis- ja esimiesvalmennukset, työyhteisötaitojen valmennukset, valmentavan johtamisen taidot, joiden avulla varmistutaan etteivät puutteet johtamisessa ja esimiestyössä estä muutosten onnistunutta totuttamista. Vastaavasti hyvä johtaminen ja kannustava esimiestyö ovat keskeisiä työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Toteutamme myös koko henkilökunnalle tarkoitettuja muutosvalmennuksia ja vastuullisuutta vahvistavia.